Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

mia


20-04-2016
11:24:12
cira shemogevle maqvs da testi, rom ar achvenebs mikvirs. verafers ver vgebulob cira. erti xazi, xom unda echvenos ar yofnis shemtxvevashi mainc?
Mariana


20-04-2016
09:13:02
Ruska me sahineli tkivilebi maqvs movliti muclis :(( celi zogjer mtkiva cota. Sheidzleba es muclis tkivili imasac vabraleb roca momdioda yoveltvis tkivili mqonda da gamayucheblebs vsvamdi xolme. Gadacdenebi arasdros mqonia. Xval miwevs eqimtan misvla vnaxot ras metyvis. Eqimma tkivil gamayucheblAd paracetamoli daminishna ar mindoda daleva magram iseti tkivili mqonda ver gavidzeli da davlie :((((imedia problema ar iqnebaa :((((
Jaba Cira


20-04-2016
08:52:00
Miia bb testi gaaketee aba...tu achveneebs . GAqvs orsulobaze echvii???
ruska


20-04-2016
08:35:36
Dilamshvidobis gogoebo. Mariana me me-13 kvirashi damemarta hematoma, muceli ar mtkioda, xandaxan celi mtkioda xolme. exla meeqvse tveshi var, coliti rejimi gaagrdzele rogorc eqimi geubneba da kvelaferi kargad iqneba.
mia


19-04-2016
23:50:53
2017 wlamde aqvs vada exla vnaxe. mec mikvirs da ver gamigia vegaraferi.
Jaba Cira


19-04-2016
22:56:52
Maseti pirvelad gavige amdenu testi maqvs gaketebuli msgavsi shemtxxveva arasodes mqonia
Jaba Cira


19-04-2016
22:55:44
Vuiii eg arvicii rato netaaa???4 dan arcerrtma arachvenaaa?? Vadagasuli xoariyoo
mia


19-04-2016
22:46:33
cira madloba chemo kargo. eg gasagebia, magram uaryofitze, xom unda achvenos erti xazi, magram arc mag erts ar michvenebs. eg mainteresebs ?
Jaba Cira


19-04-2016
21:18:49
Testi arcdebaaa ... tu orsuloba aris aucileblad achvenebss .. da gadacilebamde shesazlebellia ro arachvenoss dadebiti..
Jaba Cira


19-04-2016
21:18:00
Miaaa tuar xar orsulad rogorachvenebs gadacileba gaaq?
mia


19-04-2016
17:06:14
gogoebo aravi xart aaq?
mia


19-04-2016
16:58:46
gogoebo ra mainteresebs gamecit ra pasuxi. testi chavitare 4-jer da arc ert xazs ar achvenebs da rato sheidzleba ar achvenebdes arc erts?
Mariana


18-04-2016
14:48:11
Ramdeni kviris iyavi ruska hematoma rom dagewyo? Nayopistvis saziano xom ar aris? Exla ramdeni tvis xar?
Mariana


18-04-2016
14:44:19
Ruska sayvarelo didimadloba rom upasuxe chem kitxvas. Me ar var saqartveloshi sazgvargaret var. Roca vutxarit rame wamalidaenishnat magistvis araperi wamaliar arsebobso :( pirveli orsuloba momeshala 9kviraze. Dzalian vnerviulob igive ar ganmeordes:((( mec mkacri owoliti daminishnes. Shen muclis tkivilebi gqonda???
ruska


17-04-2016
17:17:39
gamarjobat. Mariana me mqonda hematoma sakmaod didi zomis, tan sisxldenit, mkacri coliti rejimi mqonda da camlebic gamocerili. mikvirs aranairi camali rom ar gamogicera sisxldenis shesachereblad. daaxloebit 2 tve dachirda chems hematomas rom gacoviliko. ar inerviulo kvelaferi kargad iqneba.
Mariana


17-04-2016
15:37:10
Gogoebo mogesalmebit. Chemi orsulobis echvi damtkicda orsulad var. Ramdenime dgis win damewyo sisxldena shesqelebuli tan mqonda muclis dzlieri tkivili, viyavi eqimtan da nayopi kargad aris eqimma tqva, es dena hematomis bralia da woliti daminishna eqimma. Meeqvse kvirashi gadavdivar xvalidan. Vinmes gqoniat hematoma? Da wamlebi tu daunishniat?chemtvis araperi gamouweria eqims arada dena isev maqvs. Xutshabats var kontrolZe dabarebuli gulis cemasac rom mousminos.
13400289


16-04-2016
10:11:23
mari kapanadze. 1 tviani mkurnalobit shedegs ver miigeb, shen rogorc chans anovulacia gak, cikli egre ro gaqvs areuli polikuli ar mwipdeba, an xelovnuri charevit unda moxdes sakvercxeebis stimulacia, anhormonuli terapiis ramdenime tviani mkurnaloba unda gaiaro , normaluri eqimi naxe vinc martla mogaqcevs kuradgebas :*:*:*
Nana


15-04-2016
13:11:16
Mako mec 26 kviris var da gameshi minimum 5 6 jer nagvidzebs .normaluria es awi ufro da ufro xshirad mogiwevs adgoma:)
Mako


13-04-2016
23:46:35
Gogoebo anti celulitur gels tu xmarobt? Sashishi xom ar aris?
Jaba Cira


13-04-2016
12:43:57
mari kapanadze magas mkurnaloba unda cikli ro gaq areuli mec mqonda ertxel 17 dgec mqonda gadacdena tbilisshi vimkurnale hormonebzee erti tve davlie wamalio meti ar gamouweria eqims ??
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია