Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

tiko


22-01-2016
07:16:32
Shesworeba iq xelebze ki ara fexebze shemeshala :D
tiko


22-01-2016
07:15:14
Shorena amas tu imitom kitxulob rom geshinia getyvi tavidanve rom vafshe araferia sashishi..daviwyot 1.shedixar mimgebshi avseb anketas shemdeg iqve eqtani geubneba rom wayve patara otaxshi sadac daixdi da mucels gagparsaven..2.aucileblad tan iqonie elastiuri 2 cali binti iq mogtxoven da katastrofafasi adevs samshobiaro aftiaqshi..fexze dasaxvevad rom trombma ar dagartyas..tan kidev miitane 1bavshvis botli da erti yuti xelovnuri imitom rom sanam bavshvs mogiyvanen rom achamon..3.gamoxvedi mimgebidan xalatit da shedixar mosamzadeblad..gaxveven im bintebs xelebze eqtani venashi giketebs nemss gaigos alergiuli xar tu ara wamlebis mimart..shemdeg shemodis narkozisti da gekitxeba narkozi girchevnia tu spinaluri..me girchev gaiketo spinaluri narkozida 2saati unda gamosvlas..da spinaluri 2saati ver grdznob fexebs.. Shemdeg shedixar blokshi jdebi magidaze tu spinaluria xerxemalshi giketeben nemss romelsac vafshe ver gaigeb saertod..trakze ufro mtkivneulia mgoni vidre xerxemalze tu arada dawvebi da venashi sruli narkozi me spinaluri gavikete da amitom spinalurze movyvebi.. Xerxemalshi nemsi da tbili talgis sasiamovno ddavla tanshi ertia..anu 2wutshi vegarafers igrdznob dagawvenen kateters gagiketeben imistvis rom moshardo win agafareben da iwyeba nanatri wami grdznob mxolod jajgurs ai rom shegaqanebs vinme mxolod magas... Umtavresi sakeisro dges araferi chamo dilit mshieri midi tore sheidzleba gebineba dagewyos...eqtani da narkozisti tavze gadganan da yovel 5 wutshi gekitcebian rogor xar geqneba gebinebis shegrdzneba magram ar agereva tu mshieri iyavi..aucileblad utxari eqtans dagewyeba cxviris an nikapis fxanva eqtans utxari mogfxans..shen ver izav dabmuli iqnebi..da uceb asweven shen pataras da gachveneben is egreve itirebs gulze sheidzleba dagagdon mere iqve awonian gaasuftaveben da shenebs garet gauyvanen shen mteli operacia grdznob jajgurs mxolod jajgurs ar ayve panikas mtavaria da ar daiwyo gulisxetqvebi chemi azrit im wutebs araferi sheedreba gonze rom xar da pataras dainaxavpirvelad..pirveli vikitxe ramdeni iyo da xo kargad iyo waiyvanes bavshvta otaxshi shen gagkeraven dagidgaven 3 wvetovans romelic maleve daicleba da sadgac 2 saatis mere daiwyeba zemodan gavla igrdznob yru tkivils amitom daamatebine gamayuchebeli mere nel nela qvekot chava fexebshi da vafshe gagivlis narkozi...mere dhegidzlia moitxovo pawuka chamogiyvanen da gachveneben..is game bavshvtashi gaatarebs da meore dgidan sul shen..da yvelaze umtavresi tu ginda rom chrilobam ar dagawuxos romc gtkiodes da icode rom getkineba uechveli loginshi iqve scade gadabruneba gadmobruneba ar daiwko kvnesa ar shemidzlia da rame tu amas gaaketeb meore dges sheni fexit gaivli..ar sheusjinde tkivils rom adgebi iare bevri rac sheidzleba bevri rac ufro dawvebi mit gvian moshushdebi..me meore dgesve avdeqi da gamosvlis dges vafshe agar mtkioda...imdens davdiodi mtkioda tu ara mainc davdiodi grdznoba geqneba titqos nakeri gagexsneba ar gagexsneba iare...mokled meore dges mogiyvanen kateters amogaclian chagbanen didi paketebi iqonie tan trusiks chagacmeven da haida palatashi ai esaa sheni sakeisro tu damijereb moigeb..gmeryi shensken xo martla sad achen..me es yvelaferi rustavshi gamoviare da dzalian kmauofili var...
lela


22-01-2016
00:26:52
bolo periodshitan magali wneva mawuxebda cota.. da muclis qveda nawili titqos damdzimebuli maqvs da odnav gaberili
lela


22-01-2016
00:25:27
gamarjobat gogoeboo... echvebi maqvs ro orsulad var, tests ar viketeb jer,, ciklis mosvlis dros erti kvirit adre mkerdi mimayrdeba da exla chveulebrivad maqvs, 4 dgeshi velodebi wesit da shesadzlebelia ro orsulad viyo??
Shorena


21-01-2016
17:54:11
Chemo lamaazebo visac sakeisro gaqvt gaketebuli gtxovt detaluurad momiyevit ra rogor xdeba da rodis ras ganicdi.dzaan damexmareba tqveni gamocdileba gadawyvetilebis migebashi.. :*:* ♥♥♥
Tamuna


21-01-2016
17:31:57
Gamarjobat gogoebooo...me axali monxmarebeli var am saitis...2 bichi myavs da mesames velodebi xval gavigeb sqess da ise vnerviulob wneva damivardaaa...
shorena


20-01-2016
22:40:50
ROGOR XARTT RAMDENI XANIAA AR SHEMOVSULVAR RAS SHVEBIIT GIPUCEEEBOOO
tiko


20-01-2016
21:14:57
Shorena saqonlis ena iyide da dgeshi erti kusoki rom moixarsho da chame chatvale gemoglobini sul normashi geqneba...yvelaze met gemoglobins ena sheicavs tan gemrieli sachmelia ar shegzizgdes rom vitom enaa chveulebrivi xorcis gemo aqvs
tiko


20-01-2016
21:13:31
Cira me mqonda kerdzo dazgveva da chveulebrivad dafinansda mshobiarobac tavidanve xom aige polisi samshobiaro da is dazgveva gamoviyene medikamentebsji exoebze da a.sh analizebi da rame faqtiirad mxolod eqimis gadavixade 200 lari ayvanili myavda kerdzod..da gogo is kontraceftivi santelia?
Shorena


20-01-2016
20:53:16
Xo egetebs ras ar vsvavdi da amewia magram exa meshinia isev ar daiwios
nuca


20-01-2016
20:51:36
shololadi)) saferavi ikide gadaaduge da shaqari uqeni gemovnebit )) dgeshj erti chiqa yvelaze nagdia... broweuliaa wveniicc))
Shorena


20-01-2016
20:48:15
Gogo gemoglobini maq dabali da magito eqimma bevri unda chamoo.mirchevnia vchamo vidre isev mkurnaloba momiwios.agar shemilia wamlebis ylapva :(
nuca


20-01-2016
20:39:46
ar maq am momentshi fb ))) bevrii ar chamoo :d dakleba gagichirdeba tan ar minda shegashino isedac sheshinebuli xar mara mshobiarobas tu gadawyvet fiziologiurs gagichirdeba bevrs tu moimateb :*:* erti gogo vici 24 kilo moimata da prosta ras dasgavsa unda naxo mere zuzuti kvebis dros dieta ar sheizleba da ase shemdeg )) me miuxedavad imisa ro sigareti exla gadavagde da su ragaca minda ro vchamo mainc tavis shekavebas vcdilob :*:*
Shorena


20-01-2016
20:36:26
Xo me 44 viyavi da exa imedia 50 amde avedi.vcdilob ro bevri vchamo magra me ro vcham imas bevrs ver daarqmev..fbze rogorxar?
nuca


20-01-2016
20:05:32
saerod ar metyoba :d :d arc momimatia 2 kilo davileki bolo monacemebit :d ))) ise gamxdari xar etyoba zaan :d exa var 1.72 da 71 kilo
Shorena


20-01-2016
20:02:52
Ara wonashi 3 kiloze meti ara..muceli ki didi maq ukve.marto muceli var ra :D
nuca


20-01-2016
19:54:40
sad maq mucelii ki ara tvaletshi gausvlelivit var :d moimate wonashi?
nuca


20-01-2016
19:54:01
4 tvec ise gaivlis rogorc 5 ma gairbina ^_^ ))) hoicii dgeebii rogorcc gadiiann ^_^ :* zaan male gavida es 5 tve ))
Shorena


20-01-2016
19:53:07
Au aq foto rato ar ideba tqveni muclebi mainteresebs
Shorena


20-01-2016
19:52:19
Vnaxot manamde 4 tve dagvrcha kide
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია