Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

nata


09-10-2017
14:09:30
ninoo me magalitad 18 kvirashi viyavi pirvelad rom vigrzenii.zogadad pirveli orsulobis dros sheizeleba 30 kviramdec ver igrznoo ase amboben.ase patara muceli ratom gaq? gamxdari xar dzaan?
nata


09-10-2017
14:07:03
tia ar vici ra girchio.albat unda gaiketo raxan eqimma gitxra.12 kviraze adgenen wesit daunis sindromis arsebobas da magiton daujere eqims.pirveli orsulobaa?
ნინო


08-10-2017
20:53:36
Gamarjobat gogoebo☺ragac minda gkitxot...var 15kvirashi da mainteresebs bavshvis modzraobas romeli kviridan grdznob?tan mucelic ar memchneva chipis qvevit maq odnav amoberili.
Tia


07-10-2017
18:51:43
gamarjobat var 13 kviris orsuli eqoskopiaze mitxres kisris naochi 1.7 -2 .0 da kargat ver gazoma radgan bavshvi ar shemotrialda da eqimma mitxra sammagi testis gaketeba radgan 36 wlis var. da ras mirchevt gaviketo testi radgan kisris naotis norma 3.0 ia.
ქეთი


06-10-2017
09:57:12
mec erti suli mqonda da erti kvirit adre davicye keteba 2-3 dgit adre gaikete exla tyuilad icvaleb pasuxs ar achvenebs 1 kvirit adre kargad! echvebi dagtanjavs amitom jobia 11-shi an 12-shi gaiketo pasuxi ragac doneze iqneba meore xazi dzan mkrtali iqneba, me vegar movitmine da pirdapir exoze mivedi.
nata


05-10-2017
16:27:50
gogoebo testi rodis achvenebs orsulobas? 13shi mqonda bolo da rom viyo rodis michvenebs? jer gamochndeba rame?
ქეთი


05-10-2017
10:30:58
gogoebo ise damxmares vezeb tavidan ojaxis saqmeebshi rom momexmaros, bavshvebi miiyvanos da gamoiyvanos creebze da ase shemdeg! mere tyupis zizac damchirdeba. imedi maqvs erti ziza meyofa da oris ayvana ar momicevs!
ქეთი


05-10-2017
10:29:31
exla gavxdi 34 clis. eseigi tan mezareba mshobiaroba da tan sakeisroc ar minda mere movla chirdeba da or bavshvtan ertad gamichirdeba! ise ra kargia asakshi ufro gemrielia patara, me sul mindoda rom exla mesame gamechina da mere 39-40 clis asakshi chemtvis satamashod meotxesac gavachentqo, magram exla am tyupebis gamo ar vici albat mexute agar momindeba!
nata


05-10-2017
09:21:19
sopo ra kargia rom gamochndiii.ramxela orsuli xar? gmertma mshvidoba mogceet
nata


05-10-2017
09:17:07
keti shen ukve 15 noembris mere unda elodo.chemma daqalma egre gaachin a tyupebi.ukve 36kviridan ibadebian.ra magaria ori bavshvi ertaad.neta mec tyupebze davrchebode
sopo


04-10-2017
16:45:32
qeti mec 3 ze var orsulad da 39 wlis asakshi miwevs meshiniaa ro sakeisro ar damchirdees ise minda gavachino aranairi problema ar mqonia wina mshobiarobazee.shen ramdenis xar/.
ქეთი


04-10-2017
10:25:44
xo ragaceebs vkitxulobdi da bevrs uceria rom 34-36 kviramde imshobiares! mec albat 40 kviramde ver mival cikli bolos 8 marts mqonda .
nata


03-10-2017
11:09:34
qetii bolo cikli rodis gqonda? tyupebma daswreba icis.. 36 kviris mere unda elodo
ქეთი


03-10-2017
09:57:33
xo shabat kviras saxlshi gadarbena da saqmeebi maqvs aq marto shuakvirashi shemovdivar sanaxavad! dekretshi savaraudod rac sheizleba bolosken gaval! mdgomareobis mixedvit!
nata


02-10-2017
13:31:02
gogo rogor getyoba rom shenc mushoab :))) shabt kviras ar gvecala arcerts, mec samsaxuridan tu shemovixede aq egaa. dekretshi rodis gadixar?
ქეთი


02-10-2017
09:59:53
cinebtan shedarebit cudi, cina ori iseti kargi orsuloba mqonda araferi ar gamigia, ubralod conashi vimatebdi dzan katastrofulad. exla kidev dzan cudi orsuloba mqonda dasacyisshi gansakutrebit, toqsikozi, dabali wnevebi da gulis frialebic. ravici cota gadavlaxe. exla im etapze var ar vici mshobiaroba rodis damecyeba. albat 40 kviramde ver mival. nel-nela vemzadebi cota naadrevad kacma ar icis rodis ra sheizleba moxdes, tyupi roa muceli dzan daceuli maqvs da amitom mzadyofnashi var! memgoni samsaxuridan gamaqcuneben samshobiaroshi!
nata


29-09-2017
16:31:39
aii umagresi gogo ;) yochag shen!!!! ise rogori orsuloba gaq?
ქეთი


29-09-2017
13:02:11
chachavashi davdivar orive bavshvi mand myavs gachenili. exlac mand vapireb, exla 10-shi mivdivar da exoze metyvian ra mdgomareobaa daaxloebit, tu yvelaferi kargad iqna albat bunebrivad vimshobiareb. pirveli oris bunebrivad myavs gachenili. vnaxot rogori iqneba mdgomareoba!
nata


29-09-2017
10:39:57
xo gogo raa adre es gverdi bevrad uketesi iyoo. sakeisro unda gaiketoo? sad xar agricxvaze? gmertma mshvidoba mogcet
ქეთი


29-09-2017
10:18:30
exla var 30 kviris orsuli? ise dzan cudia aq tyupebze informacia saertod ar aris am saitze!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია