answer.orsuli.ge
 • 20 მაისი 2011 15:29
 •    სტატუსი:გასულია   
tekla-555
• 20 მა?ს? 2011, 14:21
answer.orsuli.ge

gamarjobat. me axali wevri var tqveni. var daaxloebit 3 kviris orsuli. temperatura maqvs 37 es igliashi. ukana tansshi 37,5. sashishi xom ar aris bavshvistvis? gaciebuli ar var. madloba winaswar.

თქვენ? ტემპერატურა ორგან?ზმშ? ჰორმონულ ცვლ?ლებებს უკავშ?რდება, რადგან ორსულობ?ს დროს სრულ?ად სხვა ჰორმონულ? სტატუს? უყალ?ბდება ქალ?ს ორგან?ზმს ?ზრდება განსაკუთრებ?თ ნახტომ?სებურად პროგესტერონ?ს კონცენტრაც?ა, რასთანაცაა დაკავშ?რებულ? ზოგად? ტემპერატურ?ს მატება (როგორც ?ღლ?აშ?, ასევე უკანა ტანშ?). ორსულობ?ს 8 კვ?რ?სთვ?ს ს?ტუაც?ა „სტაბ?ლურდება“ და ტემპერატურაც და?წევს, თუმცა ამ ჰორმონ?ს კონცენტრაც??დან გამომდ?ნარე, თუნდაც დარჩეს 37 გრადუს?ს ფარგლებშ? (ზოგადად ორსულებს 2 გრადუს?თ მაღალ? ტემპერატურა აღენ?შნებათ, ვ?დრე ორსულობამდე უფ?ქს?რდებოდათ), პათოლოგ?ას არ წარმოადგენს.
answer.orsuli.ge
 • 20 მაისი 2011 15:28
 •    სტატუსი:გასულია   
Tamu
• 19 მა?ს? 2011, 11:25
გამარჯობათ გოგოებო.... 3 დგეა გადამ?ცდა. დ?ლ?თ გავ?კეთე ტესტ? და ჯერ ერთ? ხაზ? გაწ?თლდა რამდენ?მე წუთშ? მეორე გავარდ?სფერდა და მერე ძაან შეუმჩნეველ? გახდა. ვ?ნმემ თუ ?ც?თ ახალ ტესტს ეტყობახოლმე მკრთალად ?ს 2 ხაზ? თავ?დანვე? მეორე ხაზ?ს ადგ?ლას ჯერ შესამჩნევად გავარდ?სფერდა და მერე ძაან მკრთალ? გახდა. ძაან ძნელად ეტყობა

ორსულობ?ს დასაწყ?სშ? შესაძლოა მც?რე ოდენობ?თ ?ყოს ე.წ. ორსულობ?ს ჰორმონ? - ქორ?ონულ? გონადოტროპ?ნ? (სწორედ ?გ? აწ?თლებს ტესტ?ს მეორე ხაზს და მხოლოდ ორსულობ?სას გამო?ყოფა) და რეაქც?ა ადექვატურად ვერ მოახდ?ნოს ტესტმა. ყოველ? შემთხვევ?სთვ?ს თქენს პასუხს ვურთავთ ტესტ?ს ჩატარებ?ს სრულ ?ნსტრუქც?ას: ჰორმონ?ს ყველაზე დ?დ? ოდენობა გროვდება ღამ?ს შარდშ?, ამ?ტომ ტესტ?ს გაკეთება რეკონედებულ?ა დ?ლას, პ?რველ? შარდ?ს პორც?აშ?!!! თანაც აუც?ლებელ?ა დ?ლას ადგომ?სთანავე პ?რველ? მოშარდვ?ს „ფარგლებშ?“ შარდ?ს პ?რველად? მც?რე ულუფა, რომლებ?ც გა?ვლ?ს რა შარდგამომყოფ გზებს და გამოაქვს ღამ?თ ჩამოფცქვნ?ლ? ეპ?თელ?უმ?, გამო?ყოს და ტესტ?სთვ?ს აღებულ ?ქნას მეორე ე.წ. შუა ულუფა. ეს ულუფა სასურველ?ა შეაგროვოთ პატარა რა?მე შეძლებ?სდაგვარად სტერ?ლურ, სუფთა კონტე?ნერშ?, მაგალ?თად ერთჯერად პლასტმას?ს ჭ?ქაშ?, ტესტ?ს ჩხ?რ? მოათავსოთ მასშ? 2-5 წუთ?თ, შემდეგ ?გ? რა?მე მშრალ არეშ?, მაგალ?თად ერთჯერად სალფეტკზე, მოათავსოთ და გააჩეროთ 20-30 წუთ?, ამ?ს შემდეგ ნახოთ პასუხ?. არ არ?ს რეკომენდებულ? ტესტ?ს ჩხ?რ?ს ნესტ?ან ადგ?ლას მოთავსება, რადგან ნესტ?, ორთქლ? ?წვევს ტესტ?ს მუყაოს ფაქტურ?ს დასველებას და არღვევს რეაქც??სთვ?ს აუც?ლებელ პ?რობებს.
answer.orsuli.ge
 • 20 მაისი 2011 15:27
 •    სტატუსი:გასულია   
lako-1985
• 17 მა?ს? 2011 18:34
ძალ?ან ბევრ ალუჩას და ტყემალს ვჭამ და ცუდ? ხომ არაა?

თუ არ ?წვევს გულძმარვას ან გაზებ?ს დაგროვებას, არა. საერთოდ ორსულს აქვს „განსაკუთრებულ? მადა“, ?ს ძალ?ან კარგად აკონტროლებს რა ნაერთ? სჭ?რდება მ?ს პატარას და სა?დან უნდა მ??ღოს, ამ?ტომ ტრად?ც?ულად ყველა ერ? და კულტურა აფეტ?შებს ორსულ?ს „საკვებ მოთხოვნ?ლებებს“ და მათ „სასწრაფო დაკმაყოფ?ლებას“.
answer.orsuli.ge
 • 20 მაისი 2011 15:26
 •    სტატუსი:გასულია   
guguna
• 17 მა?ს? 2011 13:00
გამარჯობათ!
მა?ნეტერსებს სოც. უზრუნველყოფ?ს სააგენტო ანაზღაურებს თუ არა მშობ?არობ?ს თუ ორსულობ?ს ხარჯებს არასაჯარო სამსახურშ? მომუშავეებ?სათვ?ს. ვმუშაობ არასამთავრობო ორგან?ზაც?აშ?, მაქვს ხანმოკლე (8 თვ?ან?) კონტრაქტ? რომელ?ც არ ?თვალ?სწ?ნებს ასეთ ხარჯებს.


თქვენს კ?თხვაზე პასუხს ამზადებს ახალგაზრდა ?ურ?სტთა ასოც?აც?ა. ყველა ?ურ?დ?ულ? სახ?ს კ?თხვას მ?ს? საგანგებოდ ჩვენთვ?ს გამოყოფ?ლ? კონსულტანტ? უპასუხებს ჩვენს სა?ტზე, რომელ?ც ასევე დაგეხმარებათ ფ?ნანსურ? და ?ურ?დ?ულ? ურთ?ერთობებ?ს გარკვევაშ? თქვენს „დამსაქმებლებთან“ და მათ HR სამსახურთან. ვფ?ქრობთ, ასევე სა?ნტერესო უნდა ?ყოს თქვენთვ?ს დამსაქმებლებთან კონტრაქტ?ს გაფორმებ?ს საკ?თხებ?ც, ანუ როდესაც აფორმებთ შრომ?თ ხელშეკრულებას, რა პუნქტებ?ს არსებობა უნდა მო?თხოვოთ, რომ შემდგომშ? დაცულ? ?ყოთ და აგ?ნაზღაურდეთ დეკრეტულ? ხარჯებ?.
answer.orsuli.ge
 • 20 მაისი 2011 15:25
 •    სტატუსი:გასულია   
noniko
17 მა?ს? 2011 11:36

სოკოვან ვულვო-ვაგ?ნ?ტს შეუძლ?ა ორსულობ?ს შეწყვეტა 8-9 კვ?რაზე?
ძალ?ან გთხოვთ მ?პსუხოთ!

?ნფექც?ურ? ეტ?ოლოგ??ს ვულვო-ვაგ?ნ?ტებ? ორსულობ?ს დროს ?წვევს რ?გ გართულებებს და პათოლოგ?ებს, მათ შორ?ს ძალ?ან გა?ზარდა სოკოვან? გენეზ?ს ვულვო-ვაგ?ნ?ტ?ს შემთხვევათა რაოდენობა (40-46%), რ?თ?ც 1,5-ჯერ გა?ზარდა ამ დროს ორსულობ?ს შეწყვეტ?ს რ?სკ?. მაგრამ ეს რ?სკ?ა და არა აბსოლუტურ? განაჩენ?. პ?რველ რ?გშ? მნ?შვნელოვან?ა სოკოვან? პროცეს? მწვავეა თუ ქრონ?კულ? (შესაძლოა ?ყოს მატარებლობაც), რ?სკ? ?ზრდება მწვავე ?ნფექც??ს დროს, თუმცა ?ნფექც?ასთან ერთად სხვა პათოლოგ?ურ? ფაქტორებ?ც ?ყრ?ს ხოლმე თავს, რომლებ?ც ჯამშ? ?წვევენ პლაცენტ?ს პათოლოგ?ას და ორსულობ?ს შეწყვეტას. გადაჭრ?თ თქმა, რომ სოკოვან? ან რა?მე ვულვო-ვაგ?ნ?ტ? „უდრ?ს“ ორსულობ?ს შეწყვეტას, არ შე?ძლება.
answer.orsuli.ge
 • 20 მაისი 2011 15:23
 •    სტატუსი:გასულია   
mari
?კ ცერ?ა რომ პლაზმას უჯ?რს მ?მაგრება,ცჰენ სასჰვ?ლოსნოს არ სჰეუდზლ?ა ამ?ს საჯ?რო რაოდენობ?ტ გამოკოპა და მტელ? ორსულობა კურადგებ?ს კვესჰ უნდა ვ?კო

პლაცენტას ხო? ალბათ პლაცენტარულ? უკმარ?სობაა და მ?ს? აშრევებ?ს საშ?შროება?. აუც?ლებლად უნდა ?ყოთ გ?ნეკოლოგ?ურ? მეთვალყურეობ?ს ქვეშ, მაგრამ დღეს გ?ნეკოლოგ?ა ფლობს საკმარ?ს ცოდნას, რომ ასეთ შემთხვევებშ? „გამოზარდოს“ ორსულობა და შე?ნარჩუნოს ფ?ზ?ოლოგ?ურ? მდგომარეობა. სამწუხაროდ მედ?კამენტებ?ს მ?ღება მოგ?წევთ და ჩვეულ? ცხოვრებ?ს რ?ტმ?დან ამოვარდნა, თქვენს ორსულობას განსაკუთრებულ? „ყურადღება სჭ?რდება“. მაგრამ საბედნ?ეროდ ეს პათოლოგ?ა, რომელ?ც რამოდენ?მე ათეულ? წლ?ს წ?ნ ფატალურ? ?ყო, დღე?სთვ?ს „სამართავს“ წარმოადგენს და ჩვენ გ?სურვებთ, რომ წარმატებ?თ ჩა?აროს თქვენმა ორსულობამ.
answer.orsuli.ge
 • 20 მაისი 2011 15:22
 •    სტატუსი:გასულია   
matsatso
გამარჯობათმე უკვე მყავს ორ? პატარა 6წლ?ს და 4წლ?ს,ორ?ვეზე ვ?მშობ?არე ფ?ზ?ოლოგ?ურად,ვ?ნა?დან მეორე მშობ?არობა ძალ?ან გამ?ჭ?რდა ვფ?ქრობ ეხლა საკე?სროს გაკეთებაზე,25კვ?რ?ს ვარ,თუ შე?ძლება მ?თხრათ როგორ უფრო უსაფრთხო ?ქნება საკე?სრო ნარკოზ?თ თუ გაუტკ?ვარებ?თ?ოდესღაც საკე?სრო კვეთა ძალ?ან არასასურველ მოვლენად აღ?ქმებოდა და ნ?შნავდა, რომ მშობ?არობ?ს ფ?ზ?ოლოგ?ას „უჭ?რს“ და არასასურველ? გართულებებ?თაა დამძ?მებულ?. დღესაც საკე?სრო კვეთა არ უნდა ტარდებოდეს მხოლოდ სურვ?ლ?სამებრ, მას აქვს კონკრეტულ? ჩვენებებ?, ეს ჩვენებებ? უკავშ?რდება ორსულობ?ს ბოლო ეტაპ?სა და წ?ნასამშობ?არო პერ?ოდ?ს პათოლოგ?ებს, რომლებ?ც ვერაფრ?თ ვერ გადა?ჭრება და აუც?ლებლობას წარმოადგენს ოპერაც?ულ? ჩარევა. რადგან ეს თემა ყველას ა?ნტერესებს, მოდ?თ მთავარ გვერდზე გავშალოთ ?გ?. დავყოთ ორ ნაწ?ლად: 1. რა ჩვენებებ?ს დროს უნდა ჩატარდეს საკე?სრო? რა დადებ?თ? მხარეებ? აქვს მას და რა უარყოფ?თ?? ასევე რა ხდება ნარკოზ?ს შემდგომ? 2. (ვფ?ქრობთ ამ თემაზე ნოვატორებ? ვ?ქნებ?თ) ჩვენ დავდებთ რა ექსკლუზ?ურ? მოვლენებ? ხდება ფ?ზ?ოლოგ?ურ? მშობ?არობ?ს დროს როგორც დედ?ს, ასევე ბავშვ?ს ორგან?ზმშ?, რაც არ ხდება საკე?სრო კვეთ?ს დროს და რ?თ?ც შემდგომშ? ზარალდება დედ?ს და ბავშვ?ს ორგან?ზმ?, რადგან ფ?ზ?ოლოგ?ურ? მშობ?არობა თავ?ს თავშ? ატარებს არა მხოლოდ პატარას გამოსვლას დედ?ს ორგან?ზმ?დან, არამედ ორ?ვეშ? რამოდენ?მე ფ?ზ?ოლოგ?ურ? პროცეს?ს ჩამრთველ? „მექან?ზმ?ა“. როდესაც საკე?სრო კვეთ?ს დროს ეს ფ?ზ?ოლოგ?ურ? პროცესებ? არ ?რთვება, ძალ?ან დ?დ? ხნ?ს გავლ?ს შემდგომ (არა ახალშობ?ლობ?ს პერ?ოდშ?, არა დედ?ს მეძუძურობ?ს პერ?ოდშ?, არამედ გარდატეხ?ს ასაკშ?, მოხუცებულ ასაკშ?) ამ ფ?ზ?ოლოგ?ურ „ფუფუნებას“ მოკლებულ? ორგან?ზმ? მეტად „ხელმ?საწვდომ?“ ხდება გარემოს მავნე ფაქტორებ?ს ზემოქმედებ?ს და ქრონ?კულ? პათოლოგ?ებ?ს მ?მართ. უფრო დეტალურად რამოდენ?მე დღეშ? მთავარ გვერდზე წა?კ?თხეთ.
კონკრეტულად თქვენს შეკ?თხვაზე, რა გართულებებ? გქონდათ მეორე მშობ?არობ?ს დროს? არ გა?ხსნა ყელ? დროულად და გაგ?ხანგრძლ?ვდათ ტკ?ვ?ლებ?? ყოველთვ?ს ზოგად ნარკოზს ადგ?ლობრ?ვ? გაუტკ?ვარება ჯობ?ა, რადგან ადგ?ლობრ?ვ? გაუტკ?ვარებ?ს დროს ზემოქმედება ხდება მხოლოდ სეგმენტურად ზურგ?ს ტვ?ნ?ს და ნერვებ?ს „ჯგუფზე“, ხოლო ზოგად? ნარკოზ?ს დროს მთელს ნერვულ ს?სტემაზე, მ.შ. თავ?ს ტვ?ნ?ს ქერქზეც, რაც შემდგომშ? მეხს?ერებ?ს, სხვა მენტალურ? ფუნქც?ებ?ს დაქვე?თებას ?წვევს.
answer.orsuli.ge
 • 16 მაისი 2011 20:31
 •    სტატუსი:გასულია   
კრ?სტ?

პ?რველ რ?გშ? გ?რჩევთ ს?მშვ?დ?ს შენარჩუნებას, ადამ?ან?ს ორგან?ზმს აქვს ძალ?ან ბევრ? დამცავ? მექან?ზმ? გარემოს უარყოფ?თ? ზემოქმედებ?ს მ?მართ, ორსულ ქალშ? ?ს?ნ? ათმაგდება და ორსულ?ს ორგან?ზმ? „გადაწყობ?ლ?ა“ პატარას მაქს?მალურ? დაცვ?სათვ?ს. ერთ-ერთ? ასეთ? მექან?ზმ?ა პლაცენტ?ს ბარ?ერულ? თვ?სებებ?, ?ს არ უშვებს ნაყოფთან არც ტოქს?ურ ნაერთებს, არც ?ნფექც?ურ აგენტებს, მ.შ ვ?რუსებს, ამ?ტომ ასე მნ?შვნელოვან?ა პლაცენტ?ს ნორმალურ? მდგომარეობა. არ?ს ს?ტუაც?ებ?, როდესაც პლაცენტას „აღარ ყოფნ?ს შესაძლებლობა“ შეასრულოს ეს ფუნქც?ა, ერთ-ერთ? მასშ? ს?სხლ?ს მ?მოქცევ?ს მოშლაა. ორსულ? სტრეს?ს დროს გამო?მუშავებს სტრესულ ჰორმონებს, რომლებ?ც ?წვევს ს?სხლძარღვებ?ს შევ?წროვებას, მ.შ. პლაცენტ?ს და ხელს უშლ?ს პლაცენტას შეასრულოს მ?ს? დამცავ? და მკვებავ? ფუნქც?ა. სწორედ ამ?ტომ არ?ს ძალ?ან მნ?შვნელოვან? ორსულ?სთვ?ს სტაბ?ლურ? ფს?ქოლოგ?ურ? გარემოს შექმნა და შ?ნაგან? წონასწორობ?ს შენარჩუნებ?ს უნარ?.
მზარდ? საშვ?ლოსნო ავ?წროვებს ნაწლავებს, ამას ემატება ნაწლავებშ? ორსულობ?ს დროს ჰორმონულ? ფონ?ს ზეგავლენ?თ მეტეორ?ზმ?სადმ? (გაზებ?ს დაგროვებ?სადმ?) მ?დრეკ?ლება, ყურ-ყურ? მუცლ?დან გაზებ?თ გადაბერ?ლ? ნაწლავ?ს ხმაა სავარაუდოდ.
პლაცენტ?ს ფუნქც?აზე ასევე პათოლოგ?ურად მოქმედებს სამკურნალწამლო საშუალებებ?ს ტოქს?ურ? ზემოქმედება, ამ?ტომ ორსულობ?ს მართვ?ს ყველა გა?დლა?ნ? და პროტოკოლ? რეკომენდ?რებს, რომ ორსულობ?ს დროს მაქს?მალურად შე?ზღუდოს სამკურნალწამლო საშუალებებ?ს დან?შვნა. თუმცა არ?ს გამოუვალ? მდგომარეობებ?, რომლთა გადალახვა მხოლოდ წამლებ?თ შე?ძლება და ამ წამლებ?თ მ?ყენებულ ზ?ანს აღემატება მ?უღებლობ?თ მ?ყენებულ? ზ?ან?. ასეთ? ს?ტუაც?აა 38 გრადუსზე მაღალ? ცხელება, ბაქტერ?ულ? ჩ?რქოვან? პროცესებ? ყელშ?, ბრონქებშ?, ფ?ლტვებშ?, უბრალო „გაც?ებ?ს“ დროს აბსოლუტურად უვნებელ? ბუნებრ?ვ? საშუალებებ? (მალ?ნ?ან?/ლ?მნ?ან? ჩა?, კომშ?ს კომპოტ?, თაფლ? 1 სად?ლ?ს კოვზ? ყოველ დღე, რძ?ან? ბორჯომ? და სხვ) აბსოლუტურად საკმარ?ს?ა და არ მო?თხოვს წამლებ?ს გამოყენებას.
answer.orsuli.ge
 • 16 მაისი 2011 13:36
 •    სტატუსი:გასულია   
psiqo
3,5 სმ ანუ 35 მმ (ანუ სხვადასხვა ზომ?თ? ერთეულ?ა) არ?ს თქვენ? საშვ?ლოსნოს ყელ?ს ზომა, უფრო დაწვრ?ლებ?თ მონაცემებ? წა?კ?თხეთ წ?ნა პასუხშ?, მთავარ?ა ეს პარამეტრ? არ ?ყოს 30 მმ-ზე ნაკლებ?, თქვენს შემთხვევაშ? ?ს არ არ?ს ნაკლებ?, სხვა ?ნფორმაც?ა ანუ რამდენად მეტ?ა 30 მმ-ზე არ არ?ს მნ?შვნელოვან?.
answer.orsuli.ge
 • 16 მაისი 2011 13:34
 •    სტატუსი:გასულია   
ninuca_ninuca
არ არსებობს მტკ?ცებ?თ? ბაზა რამდენად უსაფრთხოა ულტრაბგერ?თ დასხ?ვება ორსულობ?ს დროს, უბრალოდ მაღალ? ?ნფორმატ?ულობ?ს გამო - ექოთ? მოპოვებულ? ?ნფორმაც?ა ?მდენად მნ?შვნელოვან?ა ორსულობ?ს ნორმალურ? მ?მდ?ნარეობ?ს მონ?ტორ?ნგ?სათვ?ს, რომ 4-ჯერ მ?ს? ჩატარება აუც?ლებელ? პროცედურაა. პ?რველ? ექოსკოპ?ა უნდა ჩატარდეს 13 კვ?რამდე, რომ არ გავმეორდეთ წა?კ?თხეთ ila-ს პასუხ?, ?ქ დაწვრ?ლებ?თ გადმოცემულ?ა რა ?ნფორმაც??სათვ?ს კეთდება ეს ექოსკოპ?ურ? კვლევა. თუ ყველა პარამეტრ? ნორმაშ?ა, შემდეგ? ექოსკოპ?ურ? კვლევა ?გეგმება 18-20 კვ?რ?სთვ?ს , მესამე კვლევა - 30-32 კვ?რაზე, და ბოლო, მეორხე - მშობ?არობ?ს ვად?ს დადგომამდე.
answer.orsuli.ge
 • 16 მაისი 2011 13:32
 •    სტატუსი:გასულია   
tekla  atabidze
ახალშობ?ლ?სთვ?ს არასასურველ?ა ტექნ?კ?ს ელექტრო-მაგნ?ტურ? ველ?ს, ასევე ზედმეტ? განათებ?ს და ხმაურ?ს ზემოქმედება. პ?რველ რ?გშ? ?ს არღვევს ახალშობ?ლ?ს ძ?ლ?ს რეჟ?მს,ფაზებს, რომელთა ნორმალურ? მ?მდ?ნარეობა მ?ს?, განსაკუთრებ?თ ტვ?ნ?ს, ნორმალურ? განვ?თარებ?ს საწ?ნდარ?ა. არსებობს ხალხურ? გამოთქმაც „ბავშვ? ძ?ლშ? ?ზრდება“-ო. გ?ჩევთ ?მ ოთახშ?, სადაც ახალშობ?ლს სძ?ნავს ( და მას თ?თქმ?ს სულ სძ?ნავს პ?რველ? 40 დღე) მ?ნ?მალურ? ?ყოს ტექნ?კა, მ.შ მობ?ლურ? ტელეფონ?ც.
answer.orsuli.ge
 • 16 მაისი 2011 13:31
 •    სტატუსი:გასულია   
tamu
წელ?ს ტკ?ვ?ლ? უკავშ?რდება ე.წ. პრედმენსტრუალურ ს?ნდრომს, ?ს თავად დაორსულებაშ? არ შეგ?შლ?თ ხელს. შესაძლოა წელ?ს ტკ?ვ?ლ? სასქესო გზებშ? განვ?თარებულ ქრონ?კულ ანთებ?თ პროცესზე (ამას სჭ?რდება მ?ნ?მუმ საშოს ნაცხ?ს კვლევა) ან ჰორმონალურ დ?სბალანსზე მ?ან?შნებდეს, რამაც შე?ძლება გამო?წვ?ოს წ?ნააღმდეგობებ? დაორსულებ?ს პროცეს?ს დროს. აუც?ლებლად მ?აკ?თხეთ გ?ნეკოლოგს ფართო კვლევ?სთვ?ს.
answer.orsuli.ge
 • 16 მაისი 2011 13:30
 •    სტატუსი:გასულია   
naniko
გვ?ხარ?ა, რომ შემოგვ?ერთდ?თ! გაუტკ?ვარება მშობ?არობ?ს დროს კეთდება ხერხემალშ?, ეს მან?პულაც?ა ცოტა ხნ?ს წ?ნ (ვ?დრე „მოდაშ?“ შემოვ?დოდა) საკმაოდ სარ?სკოდ ?თვლებოდა, რადგან ძალ?ან დ?დ საშ?შროებას ხედავდნენ ზურგ?ს ტვ?ნთან ასე ახლო ჩარევაშ?. მოგეხსენებათ, რომ ზურგ?ს ტვ?ნ?ს დაზ?ანებამ (რომლ?ს ალბათობა მც?რეა ანესთეზ?ოლოგებ?ს მაღალ? პროფეს?ონალ?ზმ?ს გამო, თუმცა მა?ნც არსებობს) შესაძლოა გამო?წვ?ოს დამბლა და შემდგომ? ?ნვალ?დ?ზაც?ა. ჩვენ არ გ?რჩევთ გაუტკ?ვარებას, რადგან მშობ?არობ?ს დროს გაუტკ?ვარება, ანესთეზ?ა ამც?რებს კუნთოვან ტონუსს (თანამედროვე საშუალებებ?თ ეს მოვლენა დაყვან?ლ?ა მ?ნ?მუმამდე, თუმცა მა?ნც ვ?თარდება), რაც აუც?ლებელ?ა ბავშვ?ს სწრაფად და ეფექტურად გამოდევნ?სათვ?ს და მ?ს? მ?ნ?მალურ? ტრავმატ?ზაც??სათვ?ს. ყველაზე დ?დ? ამპლ?ტუდ?ს ტკ?ვ?ლებ? შე?ნ?შნება ე.წ. ყელ?ს გახსნ?ს მოვლენ?ს პარალელურად, თავად მშობ?არობ?ს პროცეს? გაც?ლებ?თ უფრო ნაკლებ ტკ?ვ?ლებს უკავშ?რდება. ანესთეზ?ა სრულად ვერ ხსნ?ს ყელ?ს გახსნასთან დაკავშ?რებულ ტკ?ვ?ლებს, ჩვენ მა?ნც გ?რჩევთ ჩვეულებრ?ვ ფ?ზ?ოლოგ?ურ მშობ?არობას.
answer.orsuli.ge
 • 16 მაისი 2011 13:30
 •    სტატუსი:გასულია   
mari
თქვენს მდგომარეობაზე არ ვ?ც?თ კონკრეტულ? არაფერ? (ექოს პასუხ?, ჰორმონებ?ს დონე, სხვა ლაბორატორ?ულ? კვლევებ?),ამ?ტომ ვფ?ქრობთ, რომ თქვენ? გ?ნეკოლოგ? მდგომარეობ?ს მართვ?სთვ?ს ?ყენებს ყველა საშუალებას, თუ უფრო კონკრეტულად მოგვწერეთ, ჩვენც შევეცდებ?თ ჩვენ? დასაბუთება მოგწეროთ. ძალ?ან გვ?ხარ?ა, რომ ?ფრ?ნეთ მშვ?დობ?თ.
answer.orsuli.ge
 • 16 მაისი 2011 13:29
 •    სტატუსი:გასულია   
makunagogo
31 კვ?რაზე ნაადრევ? მშობ?არობ?ს შედეგად დაბადებულ ნაყოფს, რომლ?ს წონა 1500-1800 გრამ?ა აქვს ყველა ორგანო და სას?ცოცხლო ფუნქც?ა ჩამოყალ?ბებულ?, ამ?ტომ ?ს სრულ?ად პერსპექტ?ულ?ა და ს?ცოცხლესთან შეთავსებად?. შესაძლოა მც?რედ მას გამოეკვეთოს სუნთქვ?ს (სურფაქტანტ?ს ნაკლებობ?ს გამო) და წოვ?ს (კუნთებ?ს ს?სუსტ?ს გამო) პრობლემებ?, ასევე ს?თბოს შენარჩუნებ?ს გარკვეულ? პ?რობებ? დასჭრ?დეს, მაგრამ ეს პრობლემებ? აბსოლუტურად გადალახვად?ა.
ორსულ? ქალ?ს ?ზოლაც?ა მეუღლ?სგან დაუშვებელ?ა, რადგან ?ს მ?ს? მომავალ? შვ?ლ?ს მამ?საგან ?ღებს უზარმაზარ ენერგეტ?კას და ემოც?ურ ფონს, რაც არა მარტო მას, არამედ პატარასაც სჭ?რდება. სექსუალურ? აქტ? არ არ?ს წ?ნააღმდეგნაჩვენებ? ორსულობ?ს დროს, მხოლოდ ამ დროს აუც?ლებელ?ა კონდომ?ს გამოყენება (?ნფ?ც?რებ?ს თავ?დან ასაც?ლებლად), სპეც?ალურ? პოზებ?ს შერჩევა. თუ სექს? ?წვევს ტკ?ვ?ლს, ?ს უნდა შეწყდეს, მაგრამ აქ საუბარ?ა ?მ კონკრეტულ პოზაზე, შესაძლოა სხვა დამზოგავ? პოზ?ს მოს?ნჯვა. სასურველ?ა პ?რველ? სამ? თვე და ბოლო 9 თვე მაქს?მალურად თავ? შე?კავოთ ურთ?ერთობ?სგან, მაგრამ ეს აბსოლუტურ? აკრძალვა არ არ?ს.
answer.orsuli.ge
 • 16 მაისი 2011 13:28
 •    სტატუსი:გასულია   
ila
განვმარტოთ რას მო?ცავს 12 კვ?რამდე ექოსკოპ?ურ? კვლევა და რა ?ნფორმაც?ას ?ძლევა:
1. ადასტურებს პროგრეს?რებად? ორსულობ?ს არსებობას;
2. ასახელებს სავარაუდო მშობ?არობ?ს თარ?ღს;
3. აზუსტებს პლაცენტ?ს მდებარეობას და ს?სქეს (პლაცენტა ნორმაშ? უნდა მდებარეობდეს საშვ?ლოსნოს წ?ნა კედელზე, დაშორებულ? უნდა ?ყოს საშვ?ლოსნოს ყელ?სგან მ?ნ?მუმ 5 სმ-?თ, წ?ნააღმდეგ შემთხვევაშ? პლაცენტა ხელს უშლ?ს ნაყოფ?ს ფ?ზ?ოლოგ?ურად გამოსვლას და ამ მოვლენას პლაცენტ?ს წ?ნამდებარეობა ეწოდება. ?ს საკე?სრო კვეთ?ს ერთ-ერთ? ჩვენებაა. 27 კვ?რამდე ს?მწ?ფ?ს ხარ?სხ?ა 0 და ს?სქე 12-14 მმ);
4. ახას?ათებს სანაყოფე წყლებს რაოდენობრ?ვ? და ხარ?სხობრ?ვ? კრ?ტერ?უმებ?თ;
5. ერთ? მნ?შვნელოვან? მახას?ათებელ?, რომელ?ც ამ ვად?სთვ?ს ?საზღვრება ე.წ. „საყელოს ს?ვრც?ს“ ან სხვა ტერმ?ნ?თ „კ?სრ?ს ნაოჭ?ს“ ს?სქეა (ნორმაშ? ?გ? არ უნდა აღემატებოდეს ამ ვადაზე 2,5-3 მმ). ეს მახას?ათებელ? შედ?ს ს?მპტომთა ჯგუფშ?, რომელ?ც ემბრ?ონ?ს სავარაუდო გენეტ?კურ პათოლოგ?ებს ახას?ათებს, მ.შ. დაუნ?ს ს?ნდრომს, აქვე გეტყვ?თ, რომ სხვა ს?მპტომებ?ა - PAPP-A ც?ლ?ს, ქორ?ონულ? გონადოტროპ?ნ?ს და ალფა-პროტე?ნ?ს კონცენტრაც??ს მატება, არაკონ?უგ?რებელ? ესტრ?ოლ?ს კლება, ეს ყველაფერ? ამ ვადაზე ჯერ ს?სხლშ? ?საზღვრება, თუ ექოსკოპ?ურად გამოვლ?ნდება ზემოთხსენებულ? ნაოჭ?ს ს?სქ?ს მატება.
6. საზღვრავს საშვ?ლოსნოს ყელ?ს ს?გრძეს და მდგომარეობას (ნორმაშ? ყელ?ს ს?გრძე არ უნდა ?ყოს 3 სმ-ზე ანუ 30 მმ-ზე ნაკლებ?, არ უნდა ?ყოს ყელ? ღ?ა და გადასწორებულ?, ეს მოვლენებ? მშობ?არობამდე ვ?თარდება, ადრეულ ასეთ გამოვლ?ნებებს ?სთმო-ცერვ?კალურ? უკმარ?სობა ეწოდება და ნაადრევ? მშობ?არობ?ს თავ?დან ასაც?ლებლად სწორდება სპეც?ალურ? მომჭ?მავ? ნაკერებ?ს დადებ?თ);
7. საზღვრავს არ?ს თუ არა მომატებულ? საშვ?ლოსნოს ტონუს? (ეს ნ?შნავს, რომ თუ საშვ?ლოსნოს კედლ?ს რომელ?მე სეგმენტ?ს გასქელება ვლ?ნდება, მ?ს? კუნთოვან? შრ?ს სპაზმ? აღ?ნ?შნება);
8. ყველაზე მნ?შვნელოვან? - ?ძლევა ნაყოფ?ს მახას?ათებლებს (ფეტუს ნაყოფ?ა, მ?ს? დასახ?ათება ფეტომეტრ?ა): სანაყოფე კვერცხ?ს საშუალო შ?და დ?ამეტრს (12 კვ?რ?სთვ?ს 53 მმ), თხემ-კუდუსუნ?ს ს?გრძეს (12 კვ?რ?სთვ?ს 54 მმ, თქვენ? 51 მმ შეესაბამება 11,5 კვ?რას).
თქვენ? პასუხებ? ნორმ?ს ფარგლებშ?ა ანუ ორსულობაც ფ?ზ?ოლოგ?ურ ფარგლებშ? ვ?თარდება.
answer.orsuli.ge
 • 15 მაისი 2011 21:52
 •    სტატუსი:გასულია   
ani,

ლორწოვან? გამონადენ? დაკავშ?რებულ?ა სასქესო გზებ?ს ლორწოვან?ს „გასუფთავებასა და განახლებასთან“, ამ?ტომ ?ს ორსულობ?ს დროს ?თვლება ნორმალურ მოვლენად, ?ცვლ?ს სახეს და დამოკ?დებულ?ა ორსულობ?ს ვადაზე: ადრეულ ეტაპზე გამონადენ? ჰორმონ პროგესტერონ?ს გავლენ?თ უფრო წებოვან?ა, მაგრამ ?ნარჩუნებს ლორწოვან კონს?სტენც?ას, არ აქვს მძაფრ? სუნ?, 12 კვ?რ?სთვ?ს, როდესაც ს?სხლშ? ესტროგენ?ს კონცენტრაც?ა ?მატებს, გამონადენ? უფრო ნაკლებად ბლანტ? და უხვ? ხდება, თუმცა ნორმაშ? ასევე ლორწოვან?ა და უსუნო.
გამონადენ?ს კონს?სტენც??ს და რაოდენობ?ს ცვლ?ლებებ? ძ?რ?თადად უკავშ?რდება ?ნფექც?ურ პროცესებს (არას?სხლ?ან? გამონადენ?) და პროგესტერონ?ს ნაკლებობასა და პლაცენტ?ს ფუნქც?ურ/ანატომ?ურ პათოლოგ?ებს (ს?სხლ?ან? გამონადენ?).
არას?სხლ?ან? გამონადენ?დან თეთრ?, ხაჭოსებრ? კონს?სტენც??ს, სუნ?ან? გამონადენ?, რომელსაც ახლავს ქავ?ლ?ც, დაკავშ?რებულ?ა სოკოვან ?ნფ?ც?რებასთან, სხვა სასქესო გზ?თ გადამდებ ?ნფექც?ურ პროცესებს ახას?ათებს უფრო მკვეთრ? სუნ?ს მქონე, ქაფ?ან?, ყვ?თელ?, მოსერო, მომწვანო გამონადენ?.
მოყავ?სფრო გამონადენ? ორსულობ?ს დასაწყ?სშ? ძ?რ?თადად ყვ?თელ? სხეულ?ს ნაკლებობას და მასთან დაკავშ?რებულ? პროგესტერონ?ს დეფ?ც?ტთანაა დაკავშ?რებულ?. როდესაც ეს დეფ?ც?ტ? მედ?კამენტოზურად ან ორსულობ?ს ვად?ს ზრდასთან ერთად აღმო?ფხვრება, გამონადენ? ლორწოვან? ხდება. ს?სხლ?ან? გამონადენ? უფრო საშ?შ? მოვლენაა, ?ს დაკავშ?რებულ?ა საშვ?ლოსნოსგარე ორსულობასთან, პლაცენტ?ს აშრევებასთან და სხვ. პათოლოგ?ებთან.
მარტო გამონადენ?ს დახას?ათება 21 საუკუნეშ? დ?აგნოსტ?რებ?სთვ?ს არასაკმარ?ს?ა, საჭ?როა საშოს ნაცხ?ს ანალ?ზ? და ს?სხლ?ს ?მუნოფერმენტულ? ანალ?ზ? ანტოსხეულებ?ს აღმოსაჩენად, რომლებ?ც ?ძლევა სრულ ?ნფორმაც?ას რომელ? ?ნფექც?აა და მწვავე ფორმაა თუ ქრონ?კულ?.
თქვენ? გამონადენ? თუ სცდება ლორწოვან?ს ფარგლებს და ხაჭოსებრ? თეთრ?ა, შესაძლოა ?ყოს სოკოვან? ?ნფ?ც?რება. ორსულობ?ს მ?მდ?ნარეობაზე ეს ?ნფექც?ა ნაკლებ გავლენას ახდენს, ერთადერთ? მშობ?არობ?ს დროს ჩნდება ახალშობ?ლ?ს ?ნფ?ც?რებ?ს საშ?შროება. პ?რველ ვ?ზ?ტზე გ?ნეკოლოგ? აუც?ლებლად გაგ?კეთებთ საშოს ნაცხ?ს ანალ?ზს, რომელ?ც აჩვენებს რომელ? ?ნფექც?აა და არ?ს თუ არა ?ნფექც?ა.
ადრეულ? ტოქს?კოზ? მხოლოდ გულ?სრევ?თ არ ვლ?ნდება, მ?სთვ?ს დამახას?ათებელ?ა მრავალ? სხვა ნ?შან?, მათ შორ?ს თქვენს მ?ერ აღწერ?ლ? - შებერ?ლობა, ს?მძ?მე ფეხებშ?, ჰაერ?ს უკმარ?სობა. ტოქს?კოზ? ?წყება ?მპლანტაც??ს პარალელურად, ადრეულ გამოვლ?ნებებს „ორსულობ?ს ნაადრევ ნ?შნებსაც“ უწოდებენ, ?ს შესაძლოა არ დამძ?მდეს, დამძ?მება ?წყება 4 კვ?რ?ს ვად?დან და ადრეულ? ტოქს?კოზ? გრძელდება 12 კვ?რამდე, უმრავლეს შემთხვევაშ? ამ ვად?ს შემდეგ მ?ს? გამოვლ?ნება კლებულობს/უჩ?ნარდება. თუმცა ზოგ?ერთ შემთხვევაშ? ?ს გვ?ან? ტოქს?კოზებ?თ ე.წ. გესტოზებ?თ გრძელდება.
ფოლ?ს მჟავა ექ?მმა-გ?ნეკოლოგმა უნდა დაგ?ნ?შნოთ პ?რველ ვ?ზ?ტზე.
answer.orsuli.ge
 • 15 მაისი 2011 21:51
 •    სტატუსი:გასულია   
cirakuna,

ტაქ?კარდ?ა ს?მპტომ?ა, მ?ს დასარეგულ?რებლად მთავარ? მ?ზეზ?ს მოძებნაა საჭ?რო, რაც ?წვევს ტაქ?კარდ?ას, ამ?სთვ?ს პ?რველ რ?გშ? უნდა გა?რკვას თქვენ? არტერ?ულ? წნევ?ს ც?ფრებ? (სასურველ?ა მონ?ტორ?ნგ? 3-4 დღ?ს განმავლობაშ? - გა?ზომოთ წნევა და ჩაწეროთ ცხრ?ლ?ს სახ?თ ყოველ 4 საათშ? ერთხელ), ასევე პულს?ს მონ?ტორ?ნგ?, გარდა ამ?სა გადაღებულ უნდა ?ქნას კარდ?ოგრამა, გა?რკვას როგორ? ტაქ?რ?თმ?ა, როგორ მუშაობს გულ?, ხომ არ არ?ს დ?სტროფ?ულ? ცვლ?ლებებ?, მკურნალობა უნდა დაგ?ნ?შნოთ კარდ?ოლოგმა (!არა გ?ნეკოლოგმა). ანაპრ?ლ?ნ?ს დალევას არ გ?რჩევთ, ?ს საკმაოდ ტოქს?ურ?ა და არასასურველ? ორსულობ?ს დროს.
ვ?დრე კარდ?ოლოგთან დან?შნულებ?სთვ?ს მ?ხვალთ, შეგ?ძლ?ათ დალ?ოთ ვალომენთ?ს ს?როპ?, ვალოკორდ?ნ? და სხვა ნებ?სმ?ერ? მცენარეულ? პრეპარატ?, სადაც ერთად არ?ს ვალერ?ან?ს და პ?ტნ?ს ნაყენებ?.
answer.orsuli.ge
 • 15 მაისი 2011 21:51
 •    სტატუსი:გასულია   
სალომე,

თქვენს მ?ერ გადმოცემულ ?ნფორმაც?აზე დაყრდნობ?თ ძალ?ან ცოტა რამ?ს თქმაა შესაძლებელ?, მა?ნც ჩვენს აზრს გამოვთქვამთ, ოღონდ სრულყოფ?ლებ? ვერ ვ?ქნებ?თ და დაგ?სვამთ კ?თხვებსაც საჭ?რო დამატებ?თ? ?ნფორმაც??სათვ?ს, შევეცდებ?თ გაგარკვ?ოთ მ?ზეზ-შედეგობრ?ვ კავშ?რებშ?:
1. თქვენ? ჩ?ვ?ლ?ა: მუქ? გამონადენ? 6 კვ?რ?ს ორსულობ?ს დროს (შესაძლებელ?ა ?ყოს და ძ?რ?თადად ყვ?თელ? სხეულ?ს მ?ერ გამომუშავებულ? პროგესტერონ?ს ნაკლებობას უკავშ?რდება) თქვენ განგ?საზღვრეს ეს ჰორმონ? ს?სხლშ?? ექოსკოპ?ურად ფ?ქს?რდება ყვ?თელ? სხეულ?ს ზომებ? (?ნფორმატ?ულ?ა 12 კვ?რამდე), მაგრამ პასუხ? სავარაუდო ნაკლებობაა (ზომებ?დან გამომდ?ნარე) და არა საბოლოო, საბოლოო ?ნფორმაც?ას ჰორმონ?ს (პროგესტერონ?ს) კონცენრაც?ა ?ძლევა და შემდეგ წყდება დამატებ?თ ამ ჰორმონ?ს (მაგ უტროჟესტან?ს) მ?ღება-არმ?ღებ?ს საკ?თხ?;
2. თქვენ მოგვწერეთ ქორ?ონულ? გონადოტროპ?ნ?ს კონცენტრაც?ა (2 კვ?რა - 9500, 4 კვ - 14600, 6 კვ - 18060). ეს ჰორმონ? გამომუშავდება მხოლოდ ორსულობ?ს დროს და ?ს, მოქმედებს რა ყვ?თელ სხეულზე, ?ნარჩუნებს უკანასკნელ?ს აქტ?ვობას მთელ? ორსულობ?ს განმავლობაშ?. (არაორსულებშ? მენსტრუალურ? ც?კლ?ს ბოლო ფაზაშ? ყვ?თელ? სხეულ? არსებობს სულ 2 კვ?რა). ქ.გონადოტროპ?ნ? ასევე პლაცენტ?ს განვ?თარებას უზრუნველყოფს და კ?დევ მრავალ? ფუნქც?ა აქვს, მთლ?ანობაშ? ?ს „?ნარჩუნებს“ ორსულობას. საშ?შ?ა ამ ჰორმონ?ს კონცენტრაც??ს კლება, რაც მეტყველებს - საშვ?ლოსნოსგარე ორსულობაზე, თვ?თნებურ? აბორტ?ს, ნაყოფ?ს განვ?თარებ?ს შეფერხებ?ს საფრთხეზე და სხვ. ჰორმონ?ს ნორმალურ? მაჩვენებლებ? ძალ?ან დ?დ დ?აპაზონშ? ვარ?რებს და ძალ?ან ?ნდ?ვ?დუალურ?ა, 2-3 კვ - 1500-5000 მ.ერთ/მლ, 3-4 კვ - 10000-30000, 5-6 კვ - 15000-100000. ჰორმონ?ს კონცენტრაც??ს მატება სხვა მარკერებთან ერთად მეტყველებს ქრომოსომულ პათოლოგ?ებზე (ცალკე არა!), ესენ?ა PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein-A) ტესტ?, ალფა-ფეტოპროტე?ნ?ს, არაკონ?უგ?რებელ? ესტრ?ოლ?ს კონცენტრაც?ა, ექოსკოპ??თ კ?სრ?ს ნაოჭ?ს ს?სქე, ყველაფერ? ეს 11-13 კვ?რაზე კეთდება. ქ.გ. თავ?ს მაქს?მალურ მნ?შვნელობას აღწევს 6-8 კვ?რაზე, შემდეგ ?კლებს თანდათან, თუ მეორე ტრ?მესტრშ? მ?ს? კონცენტრაც?ა არ ?კლებს (დაახლ 2-ჯერ მაღალ?ა ნორმაზე), ეს მ?უთ?თებს დაუნ?ს ს?ნდრომ?ს ალბათობაზე, ალბათ ეს ?გულ?სხმა ექ?მმა, მაგრამ ეს 13 კვ?რ?ს შემდეგ.
3. პ?რველ ექოსკოპ?ურ კვლევაზე ნორმაშ? 5-6 კვ?რაზე უნდა ?სმ?ნებოდეს გულ?სცემა, მაგრამ ეს ?ნტრავაგ?ნალურად ჩატარებულ ეხოზე, აბდომ?ნალურად გულ?სცემა ?სმ?ს 6-7 კვ?რაზე. თქვენ რომელ? ექო გა?კეთეთ? ერთ? ექოსკოპ?ურ? კვლევა არ ?ძლევა საბოლოო პასუხს, სპეც?ალურად თქვენთვ?ს დავდეთ მასალა ნაყოფ?ს გულ?სცემაზე მთავარ გვერდზე, ამ მასალაშ? ჩამონათვალ?ა რატომ შე?ძლება სუსტად ?სმოდეს გულ?სცემა და ამ პატარა ვადაზე არ ?სმ?ნებოდეს ?გ?, ამ?ტომ 7 კვ?რამდე ორსულობ?ს განვ?თარებ?ს შეწყვეტაზე არ საუბრობენ, აქ არ?ს მაღალ? ალბათობა, რომ არ ?სმ?ნებოდეს გულ?სცემა, ამ?ტომ ეს უნდა გადამოწმდეს და თქვენ გულთან ახლოს ნუ მ??ტანთ ასეთ „პასუხებს“.
4. რაც შეეხება დან?შნულებას: თუ კოაგულაც?ა ნორმაშ?ა, ჩვენთვ?ს გაურკვეველ?ა კოაგულაც??ს სტ?მულატორ?ს (დ?ც?ნონ?) და ანტ?კოაგულანტ?ს (კარდ?ომაგნ?ლ?) ერთად დან?შვნ?ს ან საერთოდ დან?შვნ?ს არგუმენტებ?, მაგრამ ჩვენ არ ვ?ც?თ თქვენ? სრულ? ანამნეზ?, ამ?ტომ არასერ?ოზულ?ა რა?მე გ?რჩ?ოთ. ფოლ?ს მჟავა აუც?ლებელ? პრეპარატ?ა, ?ს ხელს უწყობს ნევრულ? მ?ლ?ს განვ?თარებას და პროფ?ლაქტ?კურ? საშუალებაა ნერვულ? ს?სტემ?ს ს?მახ?ნჯეებ?ს წ?ნააღმდეგ.
ჩვენ? რჩევებ?ა: ჯერ 2-ჯერ მა?ნც გადაამოწმეთ 5-7 დღ?ან? შუალედ?თ ექოსკოპ?ურ? მონაცემებ? და ძ?რ?თად? ჰორმონებ? (ქორ?ონულ? გონადოტროპ?ნ?, პროგესტერონ?) და წ?ნასწარ არ ?ფ?ქროთ ფატალურზე (გნეტ?კურ პათოლოგ?ებზე, ორსულობ?ს პათოლოგ?ებზე და ა.შ.). თქვენს შემთხვევაშ? რაგაც ალბათობებს ხედავენ და ჩვენ ობ?ექტურ საბოლოო დ?აგნოზს ვერ ვხედავთ (შესაძლოა ჩვენ? არა?ნფორმ?რებულობ?ს გამო).
answer.orsuli.ge
 • 15 მაისი 2011 21:50
 •    სტატუსი:გასულია   
gormeri,

ბუას?ლ? მწვავედან შე?ძლება გადა?ზარდოს ქრონ?კულ ფორმაშ?, სხვა გადაზრდა მას არ ემუქრება. სწორ? ნაწლავ?ს კ?ბოს განვ?თარებას თავ?ს? მექან?ზმ? აქვს, როდესაც სწორ? ნაწლავ?ს უჯრედებ? სწორად დაყოფ?ს ნაცვლად პათოლოგ?ურად დაყოფას ?წყებს და ?წყება ს?მს?ვნურ? ზრდა. ამ მოვლენ?ს უშუალო გამომწვევ? მ?ზეზ? რეალურად მ?ზეზთა ბუკეტ?ა, ესენ?ა დ?ეტა (ხორც?ან? საკვებ?ს ს?ჭარბე, განსაკუთრებ?თ შებოლ?ლ? და შემწვარ?, და მცენარეულ? უჯრედ?ს?ს ნაკლებობა, ამ დროს ?მატებს ენდოგენურ? კანცეროგენებ?ს გამომუშავება); ეგზოგენურ? კანცეროგენებ? (მაგ. ბენზპ?რენ?), ქრონ?კულ? ანთებ?თ? დაავადებებ? (წყლულოვან? კოლ?ტ?, კრონ?ს დაავადება და სხვ), კოლორექტალურ? პოლ?პებ?, გენეტ?კურ? წ?ნასწარგანწყობა და სხვ. ბუას?ლ? ს?სხლძარღვოვან? შეგუბებ?თ? წარმოშობ?ს დაავადებაა, თუმცა ქრონ?კულად მოშლ?ლ? ს?სხლ?ს მ?მოქცევ?ს დროს სწორ? ნაწლავ?ს უჯრედებშ? განვ?თარებულ? ჟანგბად?ს ნაკლებობა მათ? გენომ?ს ს?მს?ვნულ? გადაგვარებ?ს ერთ-ერთ? ხელშემწყობ? ფაქტორ? შესაძლოა აღმოჩნდეს ანუ ეს ?რ?ბ? გავლენაა, არა პ?რდაპ?რ? გადაგვარება. ერთადერთ? საერთო, რაც დასაწყ?სშ? ახას?ათებს ორ?ვე პროცესს - უკანა ტან?ს ქავ?ლ?ა.
როდესაც ს?მპტომ? ფ?ქს?რდება, ექ?მ? ?წყებს „დ?აგნოზებ?ს დ?ფერენც?რებას“ და აზროვნებს შემდეგნა?რად: ყველაზე ხშ?რად რომელ დაავადებას ახას?ათებს ეს ს?მპტომ?, თუ ეს დაავადება სხვა ს?მპტომატ?კ?თ გამო?რ?ცხება, ?წყება მეორე დაავადებ?ს მ?მართულებ?თ კვლევა და ასე შემდეგ დ?აგნოზ?ს დადასტურებამდე. უკანა ტან?ს ქავ?ლ? ყველაზე ხშ?რად სტატ?სტ?კურად ჭ?ებ?თ ?ნვაზ?ას უკავშ?რდება, ნაკლებ? ს?ხშ?რ?თ, მაგრამ სხვა დაავადებებზე ხშ?რად ბუას?ლ?ს, ამ?ტომ ჭ?ებ?თ ?ნვაზ?ა აუც?ლებლად პ?რველ რ?გშ? უნდა გამო?რ?ცხოს და შემდეგ და?წყოს ბუას?ლ?ს დ?აგნოსტ?რება. ეს არაორსულ პაც?ენტებშ?, ორსულობ?ს დროს კ? ამ ს?მპტომატ?კას „წყალ? არ გაუვა“, პ?რველ? რ?გ?ს დ?აგნოზ?ა ჰემორო?დულ? კვანძებ?.
answer.orsuli.ge
 • 6 მაისი 2011 16:41
 •    სტატუსი:გასულია   
ani
ეს ნ?შნებ? დამახას?ათებელ?ა ორსულობ?ს დასაწყ?ს?სთვ?ს (უფრო სრულად წა?კ?თხეთ ჩვენს სა?ტზე, მარცხენა მენ?უშ? გახსენ?თ „ორსულობ?ს გ?დ?“ და წა?კ?თხეთ ორსულობ?ს დასაწყ?ს?). ფოლ?უმ?ს მჟავა მ??ღეთ ექ?მ?ს დან?შნულებ?თ, თუ თქვენ? ს?მპტომატ?კა არ სცდება აქ აღწერ?ლ ფარგლებს, პ?რველ? ვ?ზ?ტ? მშვ?დად დაგეგმეთ ორსულობ?ს 10-13 კვ?რ?სთვ?ს, რათა კომპლექსურად ჩა?ტაროთ გამოკვლევებ?, განსაკუთრებ?თ ექოსკოპ?ურ? კვლევა.
answer.orsuli.ge
 • 6 მაისი 2011 16:36
 •    სტატუსი:გასულია   
gabi
ძ?რ?თად? საშ?შროება ნაყოფ?სთვ?ს ორსულ?ს ჭ?ებ?თ ?ნვაზ??ს დროს მ?ს? დასნებოვნებაა ამავე ჰელმ?ნთ?თ, განსაკუთრებ?თ მშობ?არობ?ს პროცესშ?. ორსულობ?ს დროს ჰელმ?ნთებ? აღრმავებენ ანემ?ას დედ?ს ორგან?ზმშ?, რ?თ?ც ?წვევენ ნაყოფ?ს ჰ?პოქს?ას (ჟანგბად?ს ნაკლებობას). სამწუხაროდ ჭ?ებ?ს სამკურნალო პრეპარატებ? ?მდენად საშ?შ?ა ნაყოფ?სთვ?ს, რომ ?ს?ნ? ორსულებშ? არ ?ნ?შნება. ამ დროს შესაძლოა მხოლოდ ბუნებრ?ვ? საშუალებებ?ს გამოყენება, როგორ?ცაა გოგრ?ს თესლ? (?ყ?დება მასზე დამზადებულ? ქართულ? პრეპარატ?ც). თქვენ შეგ?ძლ?ათ გოგრ?ს თესლ?ს გულ? 100 გრ დანაყოთ, გახსნათ 35-45 მლ წყალშ? და მ??ღოთ 25 გრ. დღეშ? 4-ჯერ 10 დღ?ს მანძ?ლზე. ასევე და?ცავ?თ პ?რად? ჰ?გ?ენ?ს მკაცრ? ღონ?სძ?ებებ?, მ.შ. გააუთოვეთ ქვედა საცვალ? ხმარებ?ს წ?ნ ძალ?ან ცხელ? უთოთ?, ხშ?რად ?ცვალეთ და ხარშეთ თეთრეულ?, ?ხმარეთ მადეზ?ნფ?ც?რებელ? საპნებ?. დ?ეტ?დან ამო?ღეთ ნახშ?რწყლებ?, რადგან ?ს?ნ? ხელს უწყობენ ჰელმ?ნთებ?ს გამრავლებას.
answer.orsuli.ge
 • 6 მაისი 2011 16:27
 •    სტატუსი:გასულია   
sopi-sopi
სპ?რალ?ს ამოღებ?ს შემდგომ შესაძლოა მენსტრუალურ? ც?კლ?ს გადაცდენა, თუმცა ჩვენ? მასალ?ს მ?ხედვ?თ გადააკონტროლეთ ხომ არ დაემთხვა დაუცველ? სექს? ოვულაც??ს ფაზას და როგორ?ა უკანა ტანშ? ტემპერატურა.
answer.orsuli.ge
 • 6 მაისი 2011 16:24
 •    სტატუსი:გასულია   
lako-1985
კ?დურებ?ს შეშუპებას ორ? ძ?რ?თად? მ?ზეზ? აქვს ორსულობ?ს დროს:
თ?რკმლ?ს ფუნქც?ონ?რებ?ს დარღვევა, როდესაც ვერ გამო?ყოფა ადექვატურად ს?თხე ორგან?ზმ?დან, ამ დროს პ?რველ რ?გშ? უნდა აკონტროლოთ არტერ?ულ? წნევა (და შესაბამ?სად ?მკურნალოთ ექ?მ?ს დან?შნულებ?თ), ასევე შარდ?ს ანალ?ზ? ც?ლებზე (არა ს?სხლ?ს), თუ შარდშ? გამოჩნდა ც?ლა ე.?. პრე-ეკლამპს?ურ? მდგომარეობაა, რასაც მართავს გ?ნეკოლოგ?. სწორედ ამ?ს გამო დაგენ?შნათ სავარაუდოდ ვეროშპ?რონ?, რომელ?ც აძლ?ერებს დ?ურეზს (ანუ ს?თხ?ს გამოყოფას) და 5 ნოკ?, ასევე ს?თხ?ს შეზღუდვა.
ს?სხლ?ს შედედებ?ს და ვენებ?ს თრომბოზულ? ტ?პ?ს დარღვევებ? - ამ დროს მომატებულ? ს?სხლ?ს კოაგულაც?ა ?წვევს ს?სხლ?ს შეგუბებას ვენებშ? და შემდეგ ტკ?ვ?ლს. ლ?ოტონ?ს მალამო სწორედ ანტ?თრომბოზურ? საშუალებაა და გამო?ყენება ვენებ?ს თრომბოზ?ს დროს, რადგან მ?ს ფონზე ტკ?ვ?ლ? გაქრა, შესაბამ?სად თქვენ ამ მ?მართულებ?თ უნდა ?მკურნალოთ, პ?რველ რ?გშ? გადაამოწმოთ ს?სხლ?ს კოაგულოგრამა და გა?აროთ კონსულტაც?ა ანგ?ოლოგთან.
answer.orsuli.ge
 • 6 მაისი 2011 16:15
 •    სტატუსი:გასულია   
marieti

პლაცენტ?ს ს?მწ?ფ?ს ნორმოგრამა ასეთ?ა:
ნულოვან? ს?მწ?ფ?ს ხარ?სხ? (0) - ნორმაა 30 კვ?რამდე, პლაცენტას აქვს ერთგვაროვან? სტრუქტურა;
პ?რველ? ს?მწ?ფ?ს ხარ?სხ? (1) - ნორმად ?თვლება 27 კვ?რ?დან 34 კვ?რამდე, პლაცენტ?ს ქსოვ?ლშ? ჩნდება ერთეულ? ექოგენურ? ჩანართებ?, ქორ?ონულ? მემბრანა მც?რედ „?ტალღება“;
მეორე ს?მწ?ფ?ს ხარ?სხ? (2) - ნორმაა 34-39 კვ?რა, პლაცენტ?ს „ტალღოვნება“ ?ზრდება, უკვე მრავლობ?თ? ექოგენურ? ჩანართ?ა;
მესამე ს?მწ?ფ?ს ხარ?სხ? (3) - ?წყება 37 კვ?რ?დან, პლაცენტა ?ძენს წ?ლაკოვან სტრუქტურას.
ნაადრევ? მომწ?ფებ?ს კლას?კურ? დ?აგნოზ? ?სმება მაშ?ნ, როდესაც 32 კვ?რამდე ფ?ქს?რდება ს?მწ?ფ?ს 2 ხარ?სხ? და 36 კვ?რამდე - 3 ხარ?სხ?. თქვენს შემთხვევაშ? 26 კვ?რ?სთვ?ს 1 ხარ?სხ? არ ჩა?თვლება ნაადრევ მომწ?ფებად.
თავად ნაადრევ? მომწ?ფება არ ?თვლება ფატალურ მოვლენად, აქ მთავარ?ა როგორ ასრულებს პლაცენტა თავ?ს ფუნქც?ას ანუ როგორ?ა ს?სხლ?ს მ?მოქცევა პლაცენტასა და ნაყოფს შორ?ს. ეს კ? კონტროლდება დოპლეროგრაფ?ულ? კვლევ?თ, განსაკუთრებ?თ ყურადღებ?თ 33-34 კვ?რაზე. თუ დოპლეროგრაფ?ულ? მონაცემებ? ნორმ?ს ფარგლებშ?ა, მაშ?ნ აქცენტებ? არ კეთდება ს?მწ?ფ?ს ხარ?სხზე, თუმცა მ?ს? კონტროლ? მ?მდ?ნარეობს მუდმ?ვად, ასევე კონტროლდება ჰორმონებ?ც და ?ნ?შნება კომპლექსურ? მკურნალობა პლაცენტ?ს ფუნქც??ს გასაუმჯობესებლად და ნაყოფ?ს ჰ?პოქს??ს პროფ?ლაქტ?კ?სთვ?ს.
answer.orsuli.ge
 • 6 მაისი 2011 15:28
 •    სტატუსი:გასულია   
Tamu
უკანა ტანშ? ტემპერატურ?ს აწევა ?წყება ოვულაც??ს ფაზ?ს დადგომ?სას (მარკერ?ცაა ამ ფაზ?სთვ?ს), ე.?. 28 აპრ?ლს და?წყო ოვულაც??ს ფაზა (ჩვენ? გამოთვლა სავარაუდოა, მაგრამ მც?რე გადახრებ? ±1 დღე ახას?ათებს ყველა ამ გამოთვლას). ?გ? გაგრძელდებოდა სამ? დღე ანუ დაახლოვებ?თ 30 აპრ?ლ?ს ჩათვლ?თ, შემდეგ და?წყო მალუთე?ნ?ზ?რებელ? ფაზა, ამ დროსაც გაგრძელდება მც?რედ მომატებულ? ტემპერატურა. თუ ოვულაც??ს ფაზაშ? მოხდა განაყოფ?ერება, მაშ?ნ ტემპერატურა კ?დევ შენარჩუნდება, თუ არა 11-14 მა?ს?სთვ?ს და?წყებს კლებას და და?წყება 16 მა?ს?სთვ?ს მენსტრუალურ? ს?სხლდენა. 11 მა?სს შეგ?ძლ?ათ ჩა?ტაროთ ორსულობ?ს ტესტ?, რომელ?ც გ?ჩვენებთ შედარებ?თ ზუსტად რა მოვლენებ? ვ?თარდება თქვენს თავს. თუ ტესტ?ს ორ?ვე ხაზ? გაწ?თლდება, მაშ?ნ ორსულად ხართ, თუ არა, გადაამოწმეთ 14 მა?სს. ჩვენ მთავარ გვერდზე გამოვაქვეყნეთ მენსტრუალურ? ც?კლ?ს ფაზებ? თავ?ს? ვ?ზუალურ? მასალ?თ, ალბათ სა?ნტერესო ?ქნება თქვენთვ?ს.
answer.orsuli.ge
 • 6 მაისი 2011 15:17
 •    სტატუსი:გასულია   
salome8888
სტრ?ებ?ს პროფ?ლაქტ?კ?სთვ?ს მართლაც ჯობ?ა ?ზრუნოთ ორსულობ?ს დროს, მაგრამ ზრუნვ?ს დაწყებას გ?რჩევთ უფრო მეორე ტრ?მესტრ?დან. მნ?შვნელოვან?ა საცხს ეწეროს, რომ ?ს დასაშვებ?ა მკერდზე გამოსაყენებლად (რადგან საცხებ?, რომლებსაც აწერ?ა რომ შე?ძლება გამო?ყენოთ მკერდ?ს ქსოვ?ლზე სტრ?ებ?ს პროფ?ლაქტ?კ?სთვ?ს, მოწმდება სპეც?ალურ? კვლევებ?თ, სადაც დასტურდება რომ ?ს?ნ? არ ?წვევს შემდგომშ? რა?მე მავნე ზემოქმედებას, მაგალ?თად მასტოპათ?ას, ს?მს?ვნეს და ა.შ.). ასევე სტრ?ებ?ს პროფ?ლაქტ?კ?ს ერთ-ერთ? მეთოდ?ა წონაშ? მატებ?ს კონტროლ? (ეცადეთ მთელ? ორსულობ?ს მანძ?ლზე არ მო?მატოთ 14-16 კგ-ზე მეტ?). ზოგ?ერთ კოსმეტ?კურ ფ?რმას აქვს სპეც?ალურად მკერდ?სთვ?ს სტრ?ებ?ს საწ?ნააღმდეგო საცხებ?, მაგალ?თად „ნაშა მამა“-ს, „ველედა“-ს. ჯონსონ?ს საბავშვო ზეთ? ძალ?ან კარგ?ა მუცლ?ს სტრ?ებ?სათვ?ს.
answer.orsuli.ge
 • 6 მაისი 2011 15:04
 •    სტატუსი:გასულია   
sofiasofia,
ასეთ? გადახრებ? ხშ?რად ფ?ქს?რდება ხოლმე ექოსკოპ?ურ? კვლევ?თ, ეს არ მ?უთ?თებს დ?აგნოზზე, რომ თვ?ნ?ს განვ?თარებაშ? რა?მე დარღვეულ?ა, თუმცა გადამოწმება მა?ნც აუც?ლებელ?ა 2-3 კვ?რ?ს შუალედშ?, ხომ არ გა?ზარდა ცდომ?ლება ნორმასთან. ძ?რ?თადად ტვ?ნოვან? პარკუჭებ?ს ზომაშ? ზრდა შემდეგ შესაძლოა გამო?ხატოს ე.წ. ჰ?დროცეფალ??თ, მაგრამ ამ?ს ალბათობა ძალ?ან მც?რეა. ნერვულ? ს?სტემ?ს ნორმალურ? მომწ?ფებ?ს და ს?მახ?ნჯეებ?ს პროფ?ლაქტ?კ?ს მ?ზნ?თ მთელს მსოფლ?ოშ? ორსულ ქალებშ? ?ნ?შნება ფოლ?უმ?ს მჟავა, თქვენ? გ?ნეკოლოგ? აუც?ლებლად დაგ?ნ?შნავთ მას. ასევე ჩვენ გ?რჩევთ გადააკონტროლოთ ხომ არ გაქვთ რკ?ნ?ს დეფ?ც?ტ?ც და ანემ?ა (ჰემოგლობ?ნ?ს დონე ს?სხლშ?), რადგან ტვ?ნ?ს ქსოვ?ლ? ძალ?ან მგრძნობ?არეა ჟანგბად?ს ნაკლებობ?ს (ჰ?პოქს??ს) მ?მართ და ანემ??ს მთავარ? მავნე ზეგავლენა ორგან?ზმზე გამო?ხატება ჟანგბად?ს მ?წოდებ?ს პრობლემებ?ს შემქნაშ?. ველოდებ?თ თქვენ? ექოსკოპ??ს სრულ პასუხს.
answer.orsuli.ge
 • 6 მაისი 2011 15:03
 •    სტატუსი:გასულია   
cirakuna,
ზოგადად ანტ?ბ?ოტ?კ? ძალ?ან გამართლებულ? უნდა ?ყოს დ?აგნოზ?სთვ?ს, რომ ორსულობ?ს დროს და?ნ?შნოს. რა დ?აგნოზ? გაქვს, კონკრეტულად რომელ? ?ნფექც?ა? ზოგ?ერთ? ?ნფექც?ა უშლ?ს ხელს ორსულობ?ს ფ?ზ?ოლოგ?ურ განვ?თარებას, მათ TORCH ?ნფექც?ებ? ეწოდება, ესენ?ა ტოქსოპლაზმოზ?, ქლამ?დ?ოზ? და სხვ, საჭ?როებს ანტ?ბ?ოტ?კ?ს დან?შვნას, რადგან ?ს?ნ? ?წვევენ სპონტანურ აბორტებს, ნაყოფ?ს განვ?თარებ?ს ს?მახ?ნჯეებს. რაც შეეხება მესამე თაობ?ს ცეფალოსპორ?ნს, ორსულობ?ს დროს ძალ?ან ს?ფრთხ?ლ?თ ?ნ?შნება, უპ?რატესობა მა?ნც ანტ?ბ?ოტ?კებ?ს სხვა ჯგუფებს ენ?ჭება, თუმცა ჩვენ არ ვ?ც?თ გააკეთეთ თუ არა მგრძნობელობ?ს დ?აგრამა და ?ქ რომელ? ანტ?ბ?ოტ?კ?ს „უპ?რატესობა“ გამო?კვეთა, როგორ? ს?მწვავ?ს პროცეს?ა (ანტ?სხეულებ?ს ტ?ტრ? რამდენ? ?ყო თქვენ? ?ნფექც??ს მ?მართ), სადმე ბაქტერ?ულ? ანთებ?თ? კერა ხომ არ დააფ?ქს?რა ექ?მმა. დასამშვ?დებელ?ა ?ს, რომ განსაკუთრებ?თ ტერატოგენობა (ნაყოფზე მავნე გავლენა) ანტ?ბ?ოტ?კებს აქვთ 12 კვ?რამდე, ეს პერ?ოდ? გადალახულ?ა. თქვენ? წ?ნა შეკ?თხვა სამწუხაროდ და?კარგა, ალბათ ტექნ?კურ? მ?ზეზებ?ს გამო, ?ქნებ ხელახლა დაგვ?დოთ?
answer.orsuli.ge
 • 6 მაისი 2011 15:01
 •    სტატუსი:გასულია   
სალომე
ორსულობ?ს დასაწყ?სშ? შესაძლებელ?ა ?ყოს მც?რედ ს?სხლ?ან? გამონადენ?, რომელ?ც უკავშ?რდება ?მპლანტაც??ს პროცესს, უფრო შემდგომ ჰორმონალურ დეფ?ც?ტს, კერძოდ პროგესტერონ?ს დეფ?ც?ტს. საკვერცხეშ? უკვე გამსკდარ? ფოლ?კულ?ს ადგ?ლას წარმოქმნ?ლ? ე.წ. „ყვ?თელ? სხეულ?“ გამო?მუშავებს პროგესტერონ?ს ძ?რ?თად ოდენობას. ამ ჰორმონ?ს ს?ნთეზს ორსულობ?ს ვად?ს ზრდასთან ერთად თავ?ს თავზე ?ღებს პლაცენტა. 14 კვ?რ?სთვ?ს პროგესტერონ?ს დეფ?ც?ტ? სრულად აღმო?ფხვრება ხოლმე და მასთან დაკავშ?რებულ? მც?რედ შეფერ?ლ? გამონადებ?ც ქრება. ?ქამდე ?ნ?შნება (მხოლოდ გ?ნეკოლოგ?ს მ?ერ და ჰორმონ?ს კონცენტრაც??ს ს?სხლშ? გადამოწმებ?ს შემდეგ!) ამ ჰორმონ?ს მ?კრონ?ზ?რებულ? ანალოგებ? (მ.შ. დ?უფასტონ?, უტროჯესტან? და სხვ.). მაგრამ ამავდროულად უნდა გამო?რ?ცხოს კ?დევ რამოდენ?მე მ?ზეზ? -მწვავე უკმარ?სობა და ს?სხლჩაქცევებ? (თრომბოზებ?) პლაცენტარულ ს?სხლძარღვოვან ქსელშ? (ექოსკოპ?ურ? კვლევ?თ), ჰ?პერკოაგულაც?ა (კოაგულოგრამ?ს კონტროლ?თ!), როგორც ამ?ს შესაძლო მ?ზეზ? და თრომბოფ?ლ?ებ? (მ?ზეზთა მ?ზეზ?), რომლ?ს დროსაც შესაბამ?ს? დ?ეტა და/ან მკურნალობა ?ნ?შნება.